Fysiotherapiepraktijk De HoedT
 


Juweellaan  5,   2719 BM   ZOETERMEER
Telefoon    079 - 362 41 40
E-mail

 

        HOMEINFORMATIECONTACT         


INFORMATIE

De praktijk voor Fysiotherapie, Manueletherapie en toegepaste Bewegingswetenschappen maakt onderdeel uit van het
"
Gezondheidscentrum “De HoedT” te Zoetermeer in de wijk Rokkeveen.
Wij behandelen de meest gangbare aandoeningen in
het bewegingsapparaat. Daarnaast hebben wij voldoende specialisme in huis om breed behandelmethoden te kunnen toepassen.
Indien iemand in aanmerking komt voor een behandeling die onder zo`n specialisme valt, zal daarmee bij het maken van een
afspraak rekening worden gehouden. Uiteraard biedt de samenwerking binnen De Hoedt met de Huisartsen, Diëtisten en het
Maatschappelijk werk een goede wisselwerking.

Algemene praktijk informatie:

  1.    Wie ben ik?

  2.    Wat doen we?

  3.    Hoe meld ik me aan?

  4.    Wat moet ik weten voor het eerste bezoek?

  5.    Afspraak vergeten of afzeggen?

  6.    Uw privacy?

  7.    Klachten regeling?

  8.    Waarneming en stagiaires?

  9.    Tarieven en algemene zaken?

 

 

1.   Wie ben ik?:

Drs. Einte J. Rinsma,

Bewegingswetenschapper, Fysiotherapeut en Manueeltherapeut.

  

2.   Wat doen we?:

De fysiotherapeut is de specialist op het gebied van het bewegend functioneren van de mens en de eventuele stoornissen
die zich daarin kunnen voordoen.
Om de zorg aan mensen te verbeteren en versnellen, heeft de minister van volksgezondheid
besloten dat sinds 1 januari  2006 de fysiotherapeut vrij toegankelijk is. U hoeft dus niet eerst naar de huisarts als u denkt
problemen met spieren en of gewrichten te hebben. Hierbij hebben nagenoeg alle zorgverzekeraars zich aangesloten.

 

A:  Fysiotherapie is de therapie die het bewegingsapparaat van het individu behandelt met als doel de lichamelijke stoornis
      of beperking te verhelpen, dan wel de patiënt te leren omgaan met de beperking of handicap.

 

B:  Manueletherapie richt zich op natuurlijk herstel en aanpassingsprocessen met betrekking tot het bewegend functioneren.
      Deze vorm van manuele therapie is een vorm van probleemoplossing. De manueel therapeut inventariseert en analyseert
      belemmerende factoren voor biologische en gedragsmatige herstel- en aanpassingsprocessen, voor zover ze binnen de
      invloedssfeer van de manuele therapie liggen.
      Manuele therapie is een verbijzondering van fysiotherapie, waarbij het bijzondere gelegen is in het typische diagnostische
      en therapeutische bewegingsapparaat. Deze bijzondere vaardigheden kenmerken zich door het, diep gaande kennis van
      het menselijk lichaam, tot stand brengen van een goede beweeglijkheid van de verschillende gewrichten binnen het
      bewegingsapparaat. Alleen de manueel therapeut is geschoold in de therapie die als doel heeft de verschillende
      gewrichten waaruit ons skelet (bewegingsapparaat) bestaat te “manipuleren” met als doel een optimale beweeglijkheid te
      behouden of te herstellen.

 

C:  De bewegingswetenschapper zorgt ervoor dat alleen die ontwikkelingen binnen de fysio/manuele therapie worden
      geïntegreerd waar voldoende wetenschappelijk of best evadance based bewijs voor is geleverd. Door de schat aan
      ervaring en verschillende aanvullende cursussen wordt er een zo effectief mogelijke mix gemaakt van werkzame
      onderdelen en theorieën

  

3.   Hoe meld ik me aan?:

  U kunt met en zonder verwijzing van de huisarts naar de fysiotherapeut. U belt met de assistente op nr. 079 - 362 41 40.

4.   Wat moet ik weten voor het eerste bezoek?:

  Kijk zorgvuldig naar de polis van de zorgverzekeraar of informeer bij de zorgverzekeraar zelf naar het aantal behandelingen
  waarvoor u verzekerd bent. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de therapeut
  opgehaald. Mocht u later dan 10 minuten na de afgesproken tijd nog niet zijn gehaald dan wordt u verzocht zich te melden bij
  de praktijkassistente (balie huisartsenpraktijk Smits en
Lemckert )  of de therapeut. De therapeut vraagt u enkele persoons-
  gegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Als u voor de eerste keer de praktijk bezoekt wordt u
  gevraagd een identiteitsbewijs te tonen. Dit is wettelijk verplicht sinds 1 juni 2009.

  Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens
  het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De therapeut zal, des gewenst, de behandelruimte
  verlaten tenz
ij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Naar aanleiding van de resultaten uit dit
  onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. De therapievorm en het aantal behandelingen worden met u besproken.
  Zo mogelijk wordt er direct gestart met de behandeling.  

5.   Afspraak vergeten of afzeggen?:

  Indien een afspraak om welke reden dan ook niet kan door gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld
  te worden. U kunt zich afmelden door te bellen of een email te zenden. 
Als de telefoon niet wordt opgenomen kunt u, ook 's
  avonds en in het weekend, het antwoordapparaat inspreken. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandeling
  bij u in rekening te brengen. In overleg met de praktijkassistente of uw behandelend fysiotherapeut kan bij onvoorziene
  omstandigheden van deze regel worden afgeweken. 

6.   Uw Privacy?:

  De fysiotherapeut is wettelijk gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Dat betekend dat alles dat tijdens de behandeling ter
  tafel komt bij de therapeut blijft. Bij uw eerste bezoek wordt gevraagd of u bezwaar heeft tegen het delen van informatie met
  uw huisarts en of specialist. Mocht u het niet willen of niet willen dat bepaalde delen gecommuniceerd worden dan kunt u dat
  aangeven.

7.   Klachtenregeling?:

  Als u niet tevreden bent over uw behandeling of bejegening, bespreek dan uw klacht in ieder geval met uw therapeut.
  Grote kans dat u dan tot een oplossing komt. Lukt dit niet dan kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie van
  het KNGF.

8.   Waarneming en stagiaires?:

  Als uw fysiotherapeut onverhoopt ziek wordt of langere tijd niet aanwezig is kan het zijn dat de behandeling wordt overgenomen
  door een waarnemende collega. Soms bieden we studenten van de opleiding fysiotherapie een stageplaats om in de praktijk
  de verworven kennis van de opleiding te toetsen en oefenen.Wij begeleiden hem of haar tijdens onderzoek en behandelen van
  patiënten. Mocht u bezwaar hebben tegen behandeling door de stagaire wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden aan uw
  behandelaar!
  

9.   Tarieven en algemene zaken?:

  Betaling/verzekering:
  Wij hebben contracten afgesloten met vrijwel alle bekende verzekeraars. Wij declareren rechtstreeks naar die verzekeraars.
  Dat wil zeggen dat u de rekening in de meeste gevallen niet zelf moet betalen, maar dat de verzekeraar dat doet volgens het
  door ons met hun overeengekomen tarief. Let op: Fysiotherapie zit niet meer in het basispakket van de meeste verzekeraars,
  maar wel in de verschillende aanvullende pakketten. In sommige gevallen kunnen wij u vertellen of en in welke mate u
  verzekerd bent. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de betaling indien uw verzekeraar niet, of niet volledig betaald.
  Kinderen tot 18 jaar zijn wel via het basispakket verzekerd.

 Huisregels:
 Een gemaakte afspraak dient u indien nodig vier en twintig uur van te voren te worden afgezegd. Niet correct afgemelde
 afspraken kunnen aan u worden door berekend.
Voor overmacht hebben wij natuurlijk begrip. Wij trachten op tijd te werken
 en verwachten dan ook dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent. We kunnen echter niet altijd voorkomen dat we
 enigszins uitlopen. Sommige situaties of telefoontjes kosten nu eenmaal meer tijd dan gepland. We vragen hiervoor uw begrip.

 Verlies/diefstal:
 Wij kunnen geen verantwoording nemen voor verlies of diefstal van uw eigendommen. Neem daarom waardevolle zaken
 mee de behandelkamer in.